Subira Selder, praktijk voor drama- en speltherapie

Privacy reglement

Ik neem de privacy serieus en gebruik persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Hierbij houd ik mij aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

Dossier

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen.
 • In het dossier worden gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld bij de huisarts).
 • Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot of het dossier van jouw/jullie kind.
 • Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling kort gerapporteerd naar de verwijzer. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met dossiers. Informatie wordt alléén met toestemming van de hulpvrager opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/ betrokkenen.

Ik doe mijn best om de privacy van de cliënt te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete toestemming van de cliënt.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens (mijn) afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/ intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt
vereist 20 jaar bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietig ik de persoonsgegevens.

 

Privacy op zorg nota

Op de factuur staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of gemeente gevraagd worden, zodat deze nota ook kan worden gedeclareerd. Denk hierbij aan:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De naam van de zorgverzekeraar en het polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, of gemeente en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’.
 • De kosten van het consult.

Meldcode

 • Bij behandeling van kind of jeugd (< 18 jaar): wanneer de therapeut van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeert (b.v. fysieke of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel kind als ouders. Daarnaast heeft zij de wettelijke plicht dit te melden aan betreffende instanties.

WKKGZ

 • Vanaf 2017 is de wet WKKGZ van kracht. Subira Selder Kindertherapie Eindhoven, voldoet volledig aan de bepalingen van deze wetgeving en is daartoe aangesloten bij de klachtenregeling, klachtenfunctionaris en geschillencommissie van de Nederlands Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • De cliënt heeft het recht zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd worden naar info@kindertherapieeindhoven. Ik zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op het verzoek reageren.

Beveiliging

 • Ik neem de bescherming van persoonsgegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik heb veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
 • Als de cliënt de indruk heeft dat zijn of haar persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik van persoonsgegevens door mij of men meer informatie wenst over de beveiliging van de verwerkte persoonsgegevens, dan contact opgenomen worden via info@kindertherapieeindhoven.nl

 

Algemene voorwaarden Subira Selder, Kindertherapie Eindhoven

Privacy
Voor het casuïstiek geanonimiseerd  gebruikmaken voor supervisie en Intervisie verwijs ik naar de privacy policy.

Algemene voorwaarden

Werkwijze

 • Het intakegesprek is een vast onderdeel van de behandeling.
 • Tijdens het intakegesprek wordt een (voorlopige) behandeldoelstelling geformuleerd.
 • Regelmatig vindt er een mondelinge evaluatie plaats of de therapie de cliënt op weg helpt om de gestelde doelen te bereiken.
 • Therapiesessies duren 50 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
 • Bij behandeling van kind of jeugd (< 18 jaar): wanneer ouders gescheiden zijn en er sprake is van gedeeld gezag dienen beiden ouders akkoord te gaan met de behandeling en nodigen we beiden ouders uit voor een intakegesprek. Als een van beiden ouders zelf een intakegesprek wil plannen zijn de kosten voor dit gesprek voor zijn/ haar rekening.
 • Bij behandeling van kind of jeugd (< 18 jaar): beide ouders dienen op de hoogte te zijn dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Het is de taak van ouders om elkaar hiervan op de hoogte te brengen. Ouders hebben recht op dezelfde informatie.
 • Een behandeltraject is maatwerk, waarbij ik streef naar kortdurende trajecten. Een en ander is echter afhankelijk van de hulpvraag en de krachten/kwetsbaarheden van de cliënt (en/of de ouder(s)).
 • Tijdens het laatste evaluatiegesprek wordt besproken of een schriftelijk verslag gewenst is. De kosten hiervan worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vertrouwelijkheid van de therapie

 • De therapeut werkt in dienst van de belangen van de cliënt en volgens de rechten van het cliënt (schriftelijke documentatie daarover is op te vragen bij de therapeut).
 • De therapeut heeft geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) ten aanzien van de inhoud van de sessies. In de oudergesprekken wordt het verloop van de therapie besproken.
 • Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt in de oudergesprekken alleen naar voren gebracht als het kind de therapeut daarvoor toestemming gegeven heeft.
 • Contact met derden (school, huisarts en/of andere disciplines) wordt opgenomen na mondeling overleg met u of, bij behandeling van kind of jeugd (< 18 jaar), met ouders/verzorgers.
 • De praktijk gebruikt cliëntcasuïstiek geanonimiseerd voor supervisie en intervisie. Mocht u hier bezwaar tegen hebben maakt u dit dan kenbaar.
 • Als lid van de beroepsvereniging (FVB en NFG) houd ik mij aan de beroepscode voor vaktherapeuten. Deze beroepscode bezit ik ter inzage, mocht dit wenselijk zijn.

Betalingsvoorwaarden

 • De facturen worden digitaal verstuurd. Mocht men de facturen liever op papier ontvangen, dan kan dit aangegeven worden via info@kindertherapieeindhoven.nl
 • De kosten voor behandeling dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden en op de rekening van Subira Selder Kindertherapie Eindhoven te staan. Mocht dit niet zo zijn, zal er een betalingsherinnering worden gestuurd. Het bedrag dient dan binnen 7 dagen te worden voldaan. De praktijk is anders genoodzaakt de vervolgafspraak te annuleren tot genoodzaakt de vervolgafspraak te annuleren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Dit om oplopende kosten te voorkomen.
 • Voldoet de cliënt binnen 30 dagen na de eerste factuurdatum niet aan de betalingsverplichting, dan is de praktijk gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle kosten die verband houden met deze vordering, zoals boeterente, komen voor rekening van de cliënt.
 • De zorgvrager is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. De betalingsverplichting aan Subira Selder Kindertherapie Eindhoven, staat los van eventuele vergoedingen of betalingen door verzekeraars, PGB, ander bekostigingsbronnen, etc. De zorgvrager dient zelf zijn facturen in bij de zorgverzekeraar.
 • De tarieven van behandelingen binnen de praktijk kunnen jaarlijks worden aangepast.

Afspraken afzeggen

 • Mocht de cliënt verhinderd zijn, dan dient dit uiterlijk 24 uur vóór de sessie gemeld te worden. Als dit te laat of niet wordt gemeld, dan worden de kosten van de sessie in rekening gebracht.
 • Afmelden kan telefonisch (bellen, sms of WhatsApp) of per email.

Klachten

 • Ik richt mij in de behandeling op het belang van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat de cliënt niet helemaal tevreden is of twijfels heeft. Het verzoek is dan om dit zo snel mogelijk ter sprake te brengen. Vragen en twijfels worden zeer serieus genomen. Als het niet helpt om de ontevredenheid of twijfels te bespreken kan men een klacht indienen bij de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Contactgegevens: Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Afdeling Registratie en Tuchtrechtinstituut, Postbus 75, 9430 Westerbork of Klachtencommissie, p/a FVB Federatiebureau, Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht. Meer informatie hierover is te vinden op www.de-nfg.nl of www.fvb.nl.
 • De therapeut is verzekerd middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Dossier

 • Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken, diagnoses en behandelingen. Zie bijlage voor de uitgebreide privacyverklaring.
 • Indien er sprake is van een verwijzing, dan wordt na afloop van de behandeling kort gerapporteerd naar de verwijzer. Overleg met derden vindt alleen plaats met toestemming van de hulpvrager.
 • De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met dossiers. Informatie wordt alléén met toestemming van de hulpvrager opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners/ betrokkenen.

Privacy

 • Ik neem de privacy serieus en gebruik de persoonsgegevens alleen in het kader van de dienstverlening. Hierbij wordt gehouden aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over welke gegevens en met welk doel is te vinden op de website bij privacy beleid.
 • Subira Selder Kindertherapie Eindhoven, heeft een eigen privacyverklaring opgesteld.

Overige informatie

 • Op het moment dat de therapeut ziek is vindt er in eerste instantie geen vervanging plaats. De therapie gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/ tijd verplaatst.
 • Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken langer dan 4 weken niet in staat is zelf de sessies te doen, kan zij voorstellen een collega therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.
 • Soms vindt er overleg of een observatie plaats buiten de praktijk, zoals bijvoorbeeld op school.
 • Binnen een straal van 10 kilometer worden er geen reiskosten in rekening gebracht. Buiten een straal van 10 kilometer reken ik 0,19 cent per kilometer.